راهنمای خسارت بیمه عمر

Bimehsara Com BuyThird

در صورت فوت بیمه شده بیمه عمر چه باید کرد؟

1- مراتب حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برسد
2- مدارک زیر تهیه و به بیمه گر تحویل داده شود
2-1- گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال
2-2-تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شده
2-3- گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد . در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارایه گردد .
2-4-در صورتی که فوت به علت حادثه باشد . گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تهیه شده باشد
2-5- گواهی انحصار وراثت در صورتیکه استفاده کننده در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد

: در صورت حیات بیمه شده بیمه عمر در پایان مدت بیمه

برای دریافت سرمایه بیمه عمر ذینفع بیمه نامه در تاریخ سررسید بیمه نامه با در دست داشتن اصل کارت ملی و بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه کند