بیمه مسئولیت پیراپزشکان بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

بیمه مسئولیت پیرا پزشکان

: موضوع بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی است که به علت خطا ، اشتباه ، غفلت ، و یا قصور وی در انجام امور درمانی یا پیرا پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردند یا فوت شوند .
بیمه مسئولیت پیراپزشکان دیه ناشی از فوت و نقص عضو زیاندیده و همچنین هزینه های پزشکی صدمات جسمی یا روانی زیاندیده را که بیمه گذار بر اساس رای مراجع ذیصلاح قضایی مسئول جبران آنها شناخته شده است را پرداخت میکند . هرچند که در صورت احراز مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر امکان پرداخت خسارت قبل از صدور رای دادگاه نیزوجود دارد .

: حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

حق بیمه بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان بر اساس نوع تخصص و سقف تعهد بیمه نامه تعیین میگردد . بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان با تعهد 3/080/000/000 ریال یعنی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام برای مدت یکسال و بدون در نظر گرفتن تخفیف عدم خسارت بشرح زیر میباشد :
گروه اول شامل ماماهای شاغل در بیمارستان، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران و ...
3/665/000 ریال
گروه دوم شامل تکنسین فوریت های اورژانس – کارشناس سونوگرافی – کارشناس هوش بری و ...
3/042/000 ریال
گروه سوم شامل تکنسین های اطاق عمل – شنوایی سنجی – مترون – پرستاران و بهیاران شاغل در مطب پزشکان و ...
1/833/000 ریال
گروه چهارم شامل ریال تزریقات . پانسمان . واکسیناسیون –بهداشت یار – بهورز و ...
1/365/000 ریال

: استثنائات بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

1- انجام معالجه ،مداوا و یا عمل جراحی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خارج از تخصص بیمه گذار باشد مگر آنکه زیاندیده نیاز به فوریت های پزشکی داشه باشد و متخصص مربوط در دسترس نباشد
2- بیمه گذار به دلیل استفاده از مسکرات و استعمال مواد مخدر یا داروی خواب آور ،تمرکز و هوشیاری لازم را برای مداوای زیاندیده نداشته باشد و باعث صدمه جسمی و یا روانی او شود
3- انجام امور پزشکی و درمانی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خلاف قوانین و مقررات جاری باشد
4- هر نوع خسارتی که منشا آن تشعشعات یونیزه کننده یا رادیو اکتیو و انرزی هسته ای باشد مگر آنکه استفاده از آنها برای معالجه بیمار ضروری باشد
5- عدم النفع
6-عمد بیمه گذار
7- جرایم و جزای نقدی