حق بیمه تکمیلی بیمه ایران

Bimehsara Com BuyThird

: بیمه تکمیلی

حق بیمه بیمه تکمیلی به عواملی همچون نوع تعهدات بیمه نامه ، سقف تعهدات ، فرانشیز قرارداد و سن افراد و تعداد افراد بستگی دارد .
بیمه تکمیلی بصورت انفرادی فروخته نمی شود و بصورت گروهی عرضه میگردد (حداقل تعداد گروه باید بیش از 50 نفر باشد )


در جدول زیر نرخ و شرایط بیمه تکمیلی در چندین حالت مختلف ارایه شده است جدول نرخ و شرایط بیمه تکمیلی بیمه ایران