راهنمای خسارت بیمه بدنه بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

نکات مهم برای دریافت خسارت بیمه بدنه

1- حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری پس از وقوع حادثه نسبت به تشکیل پرونده و اعلام خسارت اقدام فرمایید .
2- قبل از بازدید کارشناس شرکت بیمه هرگز نسبت به تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو خود اقدام نکنید .
3- در صورتیکه خودروغیر قابل حرکت بود آن را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کنید تا پس از تشکیل پرونده کارشناس بیمه جهت بازدید و کارشناسی به تعمیرگاه مراجعه کند.
4- چک خسارت فقط در وجه مالک و یا وکیل قانونی ایشان صادر میگردد .
5- پس از دریافت خسارت و تعمیر مواضع آسیب دیده خودرو حتما جهت بازدید کارشناس بیمه و تائید سلامت خودرو و همچنین دریافت الحاقی ثبات سرمایه به شرکت بیمه مراجعه کنید .

مدارک لازم برای تشکیل پرونده خسارت بیمه بدنه بیمه ایران

1- اصل و کپی بیمه بدنه
2- اصل و کپی بیمه شخص ثالث
3- اصل و کپی گواهینامه راننده در زمان وقوع حادثه
4- اصل و کپی کارت ملی راننده در زمان وقوع حادثه
5- اصل و کپی کارت خودرو و سند مالکیت خودرو
6- کروکی پلیس یا گزارش حادثه (در صورت وجود )

فرانشیز و سایر کسورات که از مبلغ خسارت بیمه بدنه کسر میشود

1- فرانشیز حوادث و آتش سوزی در خسارت اول 10% و حداقل 500/000 ریال و در خسارت دوم و به بعد 20% و حداقل 1/000/000 ریال است
2- فرانشیز سرقت کلی و جزیی 20% است
3- در صورتیکه سن راننده در زمان وقوع حادثه کمتر از 25 سال باشد و یا سابقه گواهینامه راننده کمتر از 3 سال باشد فرانشیز 2 برابر خواهد شد
4- از قطعات تعویضی (به جز شیشه ها و شیشه چراغ ها ) از شروع سال 5 تولید سالیانه 5 % و حداکثر 25 % هزینه استهلاک کسر میشود .
5- خسارت باطری و لاستیک ها در اثر هر یک از خطرات بیمه شده تا 50% ارزش نو آنها قابل پرداخت است

خسارت های غیر قابل پرداخت در بیمه بدنه

1- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم.
2- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي
3- خسارت هايي كه عمداً توسط بيمه گذار ، ذي نفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد مي شود
4- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد.
5- فقدان ، عدم تناسب یا ابطال گواهینامه راننده خودرو در زمان حادثه
6- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذي صلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان باشد
7- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصولايمني را رعايت كرده باشد
8- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه در صورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كاركرد آنها باشد.
9 - خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود.