بیمه بدنه بیمه ایران


Bimehsara Com BuyThird

بیمه بدنه چیست ؟

تصور کنید باخودرو تصادفی کرده اید و خودرو شما و خودرو طرف مقابل هر دو آسیب دیده اند پس از حضور پلیس مشخص میشود که مقصر حادثه شما هستید و باید خسارت وارده به خودرو مقابل را پرداخت کنید در چنین شرایطی چنانچه بیمه شخص ثالث داشته باشید خسارت طرف مقابل از طریق بیمه شخص ثالث شما پرداخت میشود و خسارت های وارده به خودرو شما از محل بیمه بدنه شما قابل جبران خواهد بود . در واقع بیمه بدنه یک بیمه مکمل برای بیمه شخص ثالث خودرو است که خسارت های ناشی از حادثه ،آتش سوزی و سرقت خودرو شما را جبران میکند

پوشش های اصلی بیمه بدنه

: حادثه

خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

: آتش سوزی

خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت ، اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.

: سرقت

در صورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
خسارت هایی كه در جريان نجات و يا انتقال خودرو خسارت ديده به آن وارد شود.

نکته : پوشش های اصلی بیمه بدنه در قالب یک بسته یا پکیج همراه یکدیگر عرضه میشوند لیکن در صورت تمایل بیمه گذار امکان فروش و عرضه هریک از پوشش های فوق بصورت محدود و مستقل و یا ترکیبی وجود دارد .حق بیمه مربوط به تعهدات محدود بیمه بدنه درصدی از حق بیمه کامل پوشش های اصلی به شرح زیر است :

حادثه کلی و جزئی : 75% حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه
حادثه کلی : 40 % حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه
سرقت کلی 25% حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه
سرقت کلی : 25% حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه
آتش سوزی کلی و جزئی : 15%حق بیمه کامل پوشش های اصلی بیمه بدنه

پوشش های فرعی یا تکمیلی بیمه بدنه

بیمه گذار با انتخاب هریک از پوشش های تکمیلی زیر و پرداخت حق بیمه مربوطه میتواند از مزایای پوشش یا پوشش های انتخاب شده بهره مند گردد .
1- بلایای طبیعی : خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان
2- شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی : شکست شیشه بدلیل تغییر دما ،متراکم شدن هوا در داخل خودرو
3-غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه درمدت تعمیرات : جبران زيان ناشي از عدم امكان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه ( با خرید این پوشش از ابتدای روز چهارم تعمیر خودرو و حداکثر به مدت 30 روز روزانه یک در هزار ارزش خودرو یا حداکثر هفتصد هزار ریال بابت هزینه ایاب و ذهاب به شما پرداخت خواهد شد )
4- خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه
5- خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه
6- پوشش حوادث خارج از کشور : تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خودرو در خارج از مرزهای کشور
7-افزایش قیمت خودرو در طول مدت بیمه : برای جلوگیری از اعمال قاعده نسبی سرمایه در مواقعی که خودرو به ارزش واقعی بیمه شده اما در طول مدت قرارداد افزایش قیمت داشته و بیمه گذار فراموش کرده که موضوع را به اطلاع بیمه گر برساند

توضیح اینکه خودرودر بیمه بدنه نه تنها در زمان صدور بیمه نامه باید به ارزش واقعی بیمه شود بلکه در طول مدت قرارداد اگر ارزش خودرو افزایش یا کاهش داشته باشد بیمه گذار موظف است که مراتب را به اطلاع شرکت بیمه رسانیده و الحاقی مربوطه را دریافت کند ، در غیر اینصورت یعنی اگر خودرو به قیمت واقعی بیمه شود و در طول مدت بیمه قیمت خودرو در بازار افزایش پیدا کند و بیمه گذار موضوع را به شرکت بیمه جهت صدور الحاقی اعلام نکند شرکت بیمه با اعمال قاعده نسبی سرمایه خسارت وارده را جبران میکند (اگر قیمت واقعی خودرو در زمان حادثه 100 میلیون تومان باشد و بیمه گذار آن را 70 میلیون تومان بیمه کرده باشد شرکت بیمه 70% خسارت را پس از کسر فرانشیز پرداخت خواهد کرد )
8- سرقت لوازم خودرو: مانند رادیوپخش ، باندها ، آمپیلی فایر و رینگ و لاستیک ، واحد هوشمند یا کامپیوتر خودرو یا سایر قطعات فابریک و غیر فابریک که به رویت کارشناس بازدید اولیه رسیده باشد
8-1 : سرقت در جای لوازم جزیی : در این حالت فقط لوازم یا قطعاتی بیمه میشود که بطور مشخص نام برده شود
8-2 : سرقت در جای کلیه لوازم خودرو : در این حالت کلیه لوازم و قطعات اصلی فابریک و غیر فابریک و نصب شده روی خودرو تحت پوشش قرار میگیرد و نیازی نیست که از تک تک آنها نام برده شود بدیهی است که این حالت پوشش گسترده تری دارد و به همین دلیل حق بیمه بیشتری هم میبایست پرداخت گردد.

عوامل موثر در حق بیمه بدنه

ارزش خودرو، پوشش های تکمیلی انتخاب شده ، سال ساخت ، نوع خودرو

:فرانشیز در بیمه بدنه

بخشی از هر خسارت است که به شرح زیر به عهده بیمه گذار است
الف:فرانشیز خسارت های جزیی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی :
خسارت اول 10% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال
خسارت دوم و به بعد 20% مبلغ خسارت و حداقل پانصد هزار ریال

تبصره 1– در صورت تحقق هر یک از موارد زیر بصورت مستقل و یا همزمان 10% به فرانشیزهای فوق اضافه میگردد
سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد
سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از 3 سال باشد
سن راننده در زمان حادثه کمتر از 25 سال باشد

ب :فرانشیز خسارت های کلی ناشی از تصادم ، تصادف و آتش سوزی جهت کلیه وسایل نقلیه 10% مبلغ خسارت
ج :فرانشیز خسارت های سرقت اعم از جزیی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت 20% مبلغ خسارت