بیمه آتش سوزی بیمه ایران

Bimehsara Com BuyThird

بیمه آتش سوزی


خطرات اصلی : آتش ، صاعقه ، انفجار

: آتش (FIRE)

آتش نتيجه يك عمل شيميايي است كه از تركيب اكسيژن، حرارت و يك ماده قابل اشتعال به دست مي آيد و در اثر اين فعل و انفعال شعله و حرارت توليد ميشود.وجود سه عنصر حرارت یا دمای بالا، اکسیژن و ماده سوختنی برای ایجاد آتش الزامیست. سوختن يا به صورت كنترل شده به منظور خاص مثلاً توليد انرژي انجام مي گردد و يا به صورت آتش سوزي آثار زيانبار از خود بر جاي مي گذارد. آتش سوزي هنگامي مصداق پيدا میكند كه سوختن به طور ناخواسته در محل نامناسب اتفاق بيفتد و يا شعله كنترل شده در اثر خارج شدن از حريم امن خود به اشياء مجاور سرايت نموده و با بر جاي گذاردن آثار سوختگي ايجاد خسارت نمايد. آتش سوزي داراي معني و مفهوم جامع تري از آتش مي باشد. هر آتشي، آتش سوزي نيست ولي هر آتش سوزي يك آتش است.

: صاعقه یا رعد و برق( LIGHTNING )

در بيمه آتش سوزي صاعقه عبارت است از تخليه بار الكتريكي بين دو ابر يا بين ابر و زمين كه بر اثر القاي دو بار مختلف به وجود مي آيد. مقصود از خطر صاعقه تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزي ناشي از صاعقه نيست بلكه منظور، خسارت مستقيم ناشي از صاعقه است كه اصطلاحاً آن را صاعقه سرد مي نامند و بدون آتش سوزي توليد مي شود مانند: گداخته شدن، تركيدن، سوختن از رو. صاعقه اي كه در نزديكي موتور يا ماشين ديگري به سيم هاي موجود در هواي آزاد كه نيروي برق را به آن موتور منتقل مي كند اصابت كند بار زياد حاصل از برخورد صاعقه به سيم، به موتور منتقل و باعث خرابي دستگاهها مي شود كه اينگونه خسارات از تعهد بيمه گر خارج است.به طور خلاصه خساراتي كه در اثر حرارت مستقيم يا غير مستقيم صاعقه و يا در اثر نيروي آن توليد شوندخسارات مستقيم صاعقه هستند كه بيمه شده محسوب ميگردند اما خساراتي را كه در اثر انرژي الكتريكي صاعقه توليد شوند خسارات غير مستقيم صاعقه نامند كه بيمه شده محسوب نمي شوند.

: انفجار (EXPLOSION)

انفجار عبارت است از آزاد شدن ناگهانی انرژي از انبساط گاز یا بخار.انفجار در طبیعت به اشکال مختلف وجود خواهد داشت که همگی آنها در بیمه آتش سوزي قابل بیمه شدن نیستند از جمله انفجارات هسته اي و مواد منفجره و ... و بعضاً طبق یک شرایط خاصی و با منظورنمودن حق بیمه اضافی تحت پوشش بیمه آتش سوزي قرار خواهند گرفت.

: خطرات فرعی

1- زلزله و آتش فشان
2- سیل و طغیان آب رودخانه ها و دریاها
3- طوفان ، تندباد ، گردباد
4- ترکیدگی لوله های آب
5- ضایعات ناشی از آب باران ذوب برف و سنگینی برف
6- سقوط هواپیما و هلی کوپتر و قطعات آنها
7- آشوب ، بلوا ، شورش
8- هزینه پاکسازی
9- سقوط بهمن
10- برخورد جسم خارجی
11- خودسوزی
12- عدم النفع یا وقفه در فعالیت ناشی از آتش سوزی
13- انفجار و دفرمه شدن ظروف تحت فشار صنعتی
14- شکست شیشه
15- رانش زمین
16- ریزش و فروکش کردن چاه
17- سرقت (با شکست حرز)
18- خسارت های ناشی از ریزش مواد مذاب
19- خسارت های ناشی از گاز آمونیاک و فریون در سردخانه ها
20- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار
21- مسئولیت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار و ترکیدگی لوله آب در مقابل همسایگان و ساختمان های همجوار
22- خسارت ناشی از نوسانات برق

الزام قانوني مدير ساختمان براي خرید بیمه آتش سوزی

:ماده 14 قانون تملك آپارتمانها

مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند. سهم هر شريك از حق بيمه با توجه به ماده 4 قانون بوسيله مدير تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه گر پرداخت خواهد شد.

: مدت آتش سوزی

مدت بیمه آتش سوزی معمولا یکساله است اما در صورت درخواست بیمه گذار صدرو بیمه نامه در زمان های کمتر یا بیشتر از یکسال امکان پذیر است

: طرح های بیمه آتش سوزی

معمولا با ترکیب خطرات اصلی با چند خطر فرعی و افزودن بیمه های مسئولیت و اشخاص و همچنین ارایه تخفیف های خاص یک بسته بیمه ای یا طرح طراحی و به بازار عرضه میگردد از جمله طرح های موفق بیمه ایران میتوان از طرح های زیر نام برد : طرح جامع اصناف (قابل ارایه به اصناف مختلف )
طرح حامی خانه و خانواده ( قابل ارائه به واحد های مسکونی )
طرح جامع شهرک های صنعتی (قابل ارایه به کارگاهها و کارخانجات مستقر در شهرک های صنعتی کشور)
طرح جامع روستاییان (قابل ارایه به روستاییان )
طرح مهر
طرح صبا

: نواع پوشش های خاص در بیمه آتش سوزی

1- بیمه آتش سوزی با شرایط اولین خسارت (first loss)
2- بیمه آتش سوزی با شرایط جایگزینی (Replacement)
3- یمه آتش سوزی با شرایط اظهارنامه ای یا شناور(Floating Policy)