سوالات متداول بیمه شخص ثالث

.افراد از بدو تولد تا سن 106 سالگی میتوانند این بیمه نامه را خریداری کنند اما برای گروههای سنی زیر هفت سال و بالای هفتاد سال محدودیت هایی از نظر سرمایه فوت در نظر گرفته شده است ضمن اینکه افراد بالای پنجاه سال میبایست از فیلتر معاینات و آزمایشهای پزشکی رایگان عبور کنند
حق بیمه یکجا - حق بیمه سالیانه (میتوان حق بیمه سالیانه را بصورت ماهیانه ، سه ماهه و شش ماهه تقسیط کرد )
حداقل پنج سال و حداکثر تا سن 106 سالگی بیمه شده ( سن بیمه شده + مدت بیمه نامه ≤106 سال )
سکته قلبی ، سکته مغزی ،جراحی عروق کرونر قلب ،پیوند اعضای اصلی بدن (دریافت عضو از طریق پیوند یکی از اندام های قلب ، ریه ، کبد ، کلیه و مغز استخوان) تا سقف بیست میلیون تومان با دوره انتظار سه ماهه
سرطان تا سقف سی میلیون تومان با دوره انتظار شش ماهه
لازم به ذکر است پوشش بیماری های خاص تا سن 60 سالگی ارایه میشود
(شرایط عمومی بیماری های خاص )
تعریف نقص عضویا از کارافتادگی دائم (جزیی یا کلی ): قطع ، تغییر شکل ویااز دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد
:در صورتیکه بیمه شده به علت حادثه دچار نقص عضو کلی و دائم گردد با توجه به شرایط قرارداد از مزایای زیر بهره مند میگردد
حداکثر تا یکصد میلیون تومان به بیمه شده پرداخت میگردد
(در ادامه قرارداد از پرداخت حق بیمه معاف میگردد (حق بیمه بر اساس سال وقوع حادثه و بدون احتساب ضریب تعدیل توسط بیمه گر پرداخت میشود
یک تا سه برابر حق بیمه سالیانه قرارداد و به مدت ده سال مستمری سالیانه دریافت خواهد کرد
در صورت از کارافتادگی جزیی دایم نسبتی از سرمایه با توجه به شرایط عمومی بیمه نامه حوادث به بیمه شده پرداخت میگردد
روش پرداخت حداقل حق بیمه  واحد پول
     
ماهیانه      500/000    ریال
سه ماهه 1/200/000    ریال
شش ماهه 2/000/000    ریال
سالیانه 3/000/000    ریال
یکجا 10/000/000   ریال

 

دو گروه از افراد بصورت کاملا رایگان میبایست آزمایشات پزشکی معینی را انجام دهند
1- افراد بالای پنجاه سال
تبصره : افراد بالای 50 سال اگر پوشش امراض خاص و سرطان نداشته باشند و در طول 5 سال اول بیمه نامه سرمایه فوت آنها از 20 میلیون تومان بیشتر نباشد منوط به تایید پرسشنامه توسط پزشک معتمد بیمه گر میتوانند بدون انجام آزمایشهای پزشکی بیمه شوند
2- افرادی که سرمایه فوت عادی بیمه نامه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان باشد
توضیح : بیمه گذار مبلغ 1/610/000 ریال بابت هزینه معاینات پزشکی پرداخت میکند لیکن درصورت صدور بیمه نامه مبلغ پرداخت شده از اقساط بیمه نامه کسر خواهد شد و در صورت عدم موافقت پزشک معتمد بیمه با صدور بیمه نامه مبلغ فوق به بیمه گذار مسترد میگردد